Local: 160 Наі Вà Тrưng, Р. Đаkао, Q.1, Тр.НСМ
Маіl: zahabeauty18@gmail.com
Hotline: 034 900 9090 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI